فروشگاه تاسیسات بوک

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان هاجلد سوم کانال کشی۳-۱۲۸
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها عایق کاری ۴-۱۲۸
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

25,000 تومان

اطلاعات بیشتر
وزن 1 kg
ناشر

تعداد صفحات

811

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...