فروشگاه تاسیسات بوک

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها جلد دوم تاسیسات بهداشتی۲-۱۲۸
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان هاجلد سوم کانال کشی۳-۱۲۸

8,000 تومان

اطلاعات بیشتر
وزن 1 kg
ناشر

تعداد صفحات

237

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...