ماخذ: مجله ايمني مواد غذايي (Food Safety)
ترجمه: مهندس نيره شمشيري

HARPC و HACCP، بيشتر از چهار حرف با هم اشتراك دارند. هر دو استانداردهاي ايمني مواد غذايي براساس پيشگيري هستند اما در اجرا تفاوتهايي با هم دارند. تفاوتها و شباهتهاي آنها براي بيشتر واحدهاي توليدي مواد غذايي اهميت چنداني ندارند.

یک طرح HARPC نباید به عنوان جایگزین تلقی شود اما به عنوان یک ضرورت برای به‌روز کردن طرح haccp مرسوم به شمار می‌رود. درک چگونگی تناسب سیستم‌ها با همدیگر اولین مرحله در اجرای هر دو طرح است.

 

HARPC، اصلاحیه HACCP

HACCP یا آنالیز خطر نقاط کنترل بحرانی، به دلیل الزامات عمده فروش‌ها، استانداردهای ممیزی و بازرسان کاربرد گسترده‌ای دارد، هرچند که USDA و FDA تنها آن را برای فرآورده‌های گوشتی، غذاهای دریایی و آب میوه‌ها اجباری می‌داند. HACCP به عنوان یک استاندارد جهانی که در دهه 60 ارایه شد، پیوسته توسعه یافته و به روز شده است. HACCP وجود یک تیم چندرشته‌ای برای اجرا را الزامی می‌داند و از هفت مرحله تبعیت می‌کند. 

HARPC مسایل ایمنی مواد غذایی فراتر از نقاط کنترل بحرانی را پوشش می‌دهد و از سوی FDA به جز چند مورد استثنا برای بیشتر واحدها اجباری است. به جای بررسی صرف مراحل فرایند که میتوان کنترل‌ها را اعمال کرد، HARPC متکی بر مقررات، استانداردها و راهنمایی‌های عملی FDA برای ارایه یک طرح کنترل پیشگیرانه است.

HACCP چه طور کار می‌کند؟

HACCP در سطح جهانی یک روش شناخته شده پیشگیرانه است که از سوی کمیسیون غذایی کدکس و کمیته ملی ضوابط میکروبیولوژیکی غذاها توصیه شده است. این استاندارد روی کنترل سه خطر اصلی غذاها تمرکز دارد: بیولوژیک، شیمیایی و فیزیکی. اهداف اصلی (به ترتیب اولویت)، پیشگیری از وقوع خطر یا حذف یا کاهش خطر ایمنی غذا تا سطوح قابل قبول یا ایمن هستند.

طراح های HACCP توسط یک تیم چندرشته‌ای ارایه، اجرا و حفظ می‌شوند و کل فرایند توسط یک هماهنگ کننده تسهیل می‌شود، فردی که از نظر علمی آگاه و در مفاهیم و اصول ایمنی ماهر است و یک برنامه آموزشی که ترجیحاً توسط سازمان بین المللی HACCP تاییدشده گذرانده است. فرد مسوول باید طرح‌های HACCP را حداقل سالی یک بار یا هر زمان که تغییرات قابل توجهی در چیدمان طراحی ایمنی غذا، فرایندها، ترکیب محصولات یا فناوری آنها وجود دارد  بررسی کند.

برنامه HACCP برای واحدهای گوشت دام و طیور و غذاهای دریایی و آب میوه‌ها اجباری است. حتی با اینکه ممکن است  برنامه HACCP برای چندین واحد اختیاری باشد، اما آن واحدها را از اجرای روندهای تولید خوب (GMP) و سایر برنامه‌های لازم برای حفظ ایمنی و مشروعیت محصولات غذایی مستثنی نمی‌کند. در کد غذایی، قبل از توصیه HACCP، اصول بهداشت عمومی غذاها وجود دارد که باید اجرا شوند. ممیزان، بازرسان، مشتریان و سایر ذی‌نفعان ممکن است طرح ایمنی غذا یا HACCP را بررسی کنند.

 

HARPC

HARPC

 

12 مرحله HACCP

 1. تشکیل تیم HACCP چندرشته‌ای
 2. توضیح محصول
 3. شناسایی کاربری مورد نظر
 4. ساختن یک فلودیاگرام
 5. تایید فلودیاگرام و ترسیم شماتیک کارخانه
 6. فهرست کردن همه خطرات احتمالی مرتبط با هر مرحله، انجام یک آنالیز خطر و بررسی همه معیارها برای کنترل خطرات شناسایی شده (اصل 1)
 7. تعیین حدود کنترل بحرانی (اصل 2)
 8. تعیین حدود بحرانی برای هر CCP (اصل 3)
 9. استقرار یک سیستم پایش برای هر CCP (اصل 4)
 10. انجام اقدامات اصلاحی (اصل 5)
 11. انجام روش‌های اعتبارسنجی (اصل 6)
 12. مستندسازی و ثبت گزارش (اصل 7)

HARPC چه طور کار میکند؟

به طور خلاصه، این سیستم کنترل پیشگیرانه که از سوی FSMA اجباری شده، به جز موارد استثنا، توسط همه واحدهای غذایی باید اجرا شود. پس، این استاندارد برای واحدهای صنایع غذایی آمریکا که غذا تولید، فرآوری، بسته‌بندی، توزیع، دریافت، نگهداری یا وارد می‌کنند و برای شرکت کننده‌های صادرکننده موادغذایی به آمریکا به کار می‌رود. سازمان غذا و داروی آمریکا آخرین مهلت اجرای این استاندارد را برای هریک از واحدهای غذایی اعلام کرده است. در یک طرح HARPC، ارزیابی خطرات ایمنی مواد غذایی گسترده‌تر است؛ معمولاً خطرات زیر مد نظر هستند:

 • خطرات بیولوژیکی، فیزیکی، شیمیایی و رادیولوژیکی
 • سموم طبیعی، آفت دیتاکام‌ها، بقایای داروها، مواد تجزیه شده، انگل‌ها، آلرژن‌ها و افزودنی‌های رنگ و غذاهای تایید نشده
 • خطرات طبیعی
 • خطرات ناخواسته
 • خطرات عمدی شامل اقدامات تروریستی

کنترل‌های پیشگیرانه، دانش محور هستند و باید به اندازه کافی خطرات شناخته شده را برای همه انواع غذایی که مشمول قوانین سازمان غذا و دارو می‌شوند به حداقل رسانده یا از آنها پیشگیری کنند. برنامه HARPC توسط یک تیم از متخصصان کنترل پیشگیرانه آشنا با این حوزه برای قوانین غذای انسان و سایر قوانین نهایی در مورد غذای حیوانات، تولید ایمن، ایجاد، اجرا و حفظ می شود. فرد مسئول باید برنامه HARPC را حداقل سه سال یک بار یا هر زمان که تغییر مهمی در واحد صنایع غذایی رخ می‌دهد بررسی کند.

food

food

7 مرحله HARPC

 1. ارزیابی خطرات: این مرحله شامل خطرات عادی مخصوص محصول و نیز طیف گسترده‌ای از خطرات دیگر و مسایل خاص کارخانه مانند مسایل مدیریت اضطراری و دفاعی غذا می‌شود.
 2. تصویب کنترل‌های پیشگیرانه: این مرحله شامل روندهای بهداشتی برای نقاط تماس با مواد غذایی، آموزش بهداشت به پرسنل، پایش محیط، اعتبارسنجی تولیدکننده و … می‌شود.
 3. پایش اثربخشی کنترل‌ها: همه کنترل‌ها با اعداد محدود بحرانی قابل اندازه‌گیری نیستند، اما این کنترل‌ها را می‌توان بر یک مبنای متداول و معمول ارزیابی کرد.
 4. تعیین معیارهای اقدامات اصلاحی: به خاطر داشته باشید طرح ها ممکن است پیشگیرانه به نظر نرسند، اما مراحل مهم بین آگاهی از اینکه کاری اشتباه است و دور نگه داشتن آن از دستان مشتری باید شامل شناسایی و اصلاح نقاط ضعیف در کنترل‌ها باشد. هدف، پیشگیری از تولید محصولات غیر ایمن است.
 5. تعیین معیارهای اعتبارسنجی: فرایند اعتبار سنجی اطمینان می‌دهد که کارخانه بر اساس یک مبنای هماهنگ با استانداردهای ایمنی مواد غذایی خود مطابقت دارد.
 6. روش‌های گزارش‌نویسی مناسب و لازم را دنبال کنید: مانند سایر قوانین سازمان غذا و دارو، هیچ چیز تا وقتی ثبت نشود درست انجام نمی‌شود.
 7. هر سه سال یک بار یا هر وقت لازم است طرح را دوباره تحلیل کنید. وقتی تغییراتی در فرایند یا تولید محصول رخ می‌دهد، HARPC باید دوباره ارزیابی شود.

 

بررسی مجدد برخی اختلافات کلیدی

روش آنالیز خطر

سه نوع خطر متداول که در طرح‌های HACCP بررسی می‌شود یعنی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی با بسیاری از مسایل دیگر در طرح‌های HARPC همراه می‌شوند.

تابش، سموم طبیعی، آفت‌کش‌ها، بقایای داروها، تجزیه، انگل‌ها، افزودنی‌های غیر مجاز، خطرات طبیعی و خطرات عمدی و غیر عمدی فهرست خطرات مربوط به HARPC را در بر می‌گیرند.

کنترل‌های پیشگیرانه در برابر نقاط کنترل کلیدی

CCP در مراحل فرآیند کانون تمرکز HACCP هستند. هر نقطه کنترل باید شامل محدوده‌های بحرانی قابل اندازه گیری – به عنوان مثال دما و طول مدتی که یک سس باید نگهداری شود – به عنوان یک مرحله مرگ باشد. هدف هر مرحله کنترل، پیشگیری، حذف یا کاهش خطرات ایمنی تا یک سطح ایمن و قابل قبول است. معیارهای ایمنی مواد غذایی که مخصوص فرایند است مانند بهداشت پرسنل در روندهای عملیاتی استاندارد پوشش داده می‌شوند.

HARPC روی کنترل‌های پیشگیری که علمی یا خطرمحور هستند و باید برای به حداقل رساندن یا پیشگیری از خطرات شناخته شده یا قابل پیش‌بینی برای هر نوع غذایی که مشمول قوانین دولتی می‌شود کافی هستند تمرکز می‌کند.

دانلود فایل pdf

دوره اصول طراحی
مانده تا شروع دوره
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

نحوه ثبت سفارش

فرآیند ثبت سفارش و خرید محصول

برای خرید یک محصول یا کالا، شما در یک سفر هستید. سفر به یک جای ناشناخته نیاز به یک راهنما دارد. این مطلب برای شما یک راهنمای سفر است. پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا فرآیند خرید و ثبت سفارش در وبسایت آکادمی کاشانه را با هم مرور کنیم.

مرحله اول: انتخاب محصول و افزودن به سبد خرید

در ابتدا شما محصولی را در نظر خواهید داشت. پس از اینکه جستجوی شما تکمیل شد و محصول مدنظرتان را انتخاب کردید روی دکمه ” افزودن به سبد خرید” کلیک کنید.

پس از کلیک، محصول مورد نظر به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

مرحله دوم: انتخاب تسویه حساب یا سبد خرید

در این مرحله شما دو راه پیش رو دارید. شما می توانید در اینجا گزینه “ادامه جهت تسویه حساب” را انتخاب کرده و وارد فرآیند ثبت سفارش شوید. و یا گزینه مشاهده سبد خرید را انتخاب کرده و سبد خریدتان را بررسی کنید. این گزینه برای این قرار داده شده که اگر شما محصولات دیگری را هم انتخاب کرده بودید آن ها را بررسی و مدیریت کنید.

مرحله سوم: وارد کردن اطلاعات و ثبت سفارش

در مرحله بعدی شما ابتدا باید اطلاعات خود را مانند نام، نام خانوادگی، شماره تماس و … را وارد کنید. اطلاعات شما پس از تکمیل و کلیک بر روی ثبت سفارش، ثبت می شوند و شما وارد صفحه پرداخت می شوید. در این مرحله اگر کد تخفیف دارد، آن را ثبت کرده و دگمه اعمال تخفیف را بزنید.

در زیر دکمه ثبت سفارش گزینه دیگری هم وجود دارد. شما با کلیک روی بازگشت به سبد خرید مجددا به صفحه سبد خرید متصل می شوید. در آن صفحه شما می توانید مجددا سبد خرید را بررسی کنید و اگر به تغییر سبد خرید خود تمایل دارید آن را انجام دهید.

به طور کلی فرآیند ثبت سفارش و خرید از سایت کاشانه فرآیند پیچیده ای نیست و شما به راحتی می توانید این کار را انجام دهید. اما اگر باز برای شما سوالی ایجاد شد، می توانید در قسمت گفتگوی زنده سایت سئوال خود را مطرح کنید و یا با شماره تماس 88542891-021 تماس بگیرید.

انواع محصولات در وبسایت آکادمی کاشانه

محصولاتی که شما از وبسایت کاشانه خریداری می کنید به چند دسته تقسیم می شوند. فرآیند پس از خرید هر محصول متفاوت بوده و به همین منظور ما در ادامه مطلب به شما خواهیم گفت که محصول مد نظرتان در فرآیند پس از خرید در چه وضعیتی قرار می گیرد.

دوره آموزشی آنلاین

چنانچه شما یک محصول یا دوره آموزشی را از روی سایت تهیه کنید، پس از اتمام فرآیند خرید سفارشتان ثبت می شود. باید توجه داشته باشید که در بخش وارد کردن اطلاعات همه چیز به درستی ثبت شده باشد. دلیل آن هم این است که شما وقتی یک دوره آموزشی آنلاین را تهیه می کنید در واقع آن را ثبت نام کردید. همکاران ما در بخش پشتیبانی طی 24 ساعت کاری با شما تماس گرفته و اطلاعات لازم را به شما داده و یا از شما بگیرند.

دوره های آموزشی آنلاین دارای بسته های آموزشی که شامل: جزوات، کتاب ها، سی دی های مرتبط و .. هستند. پس مجددا توجه داشته باشید که برای دریافت بسته آموزشی نیز باید آدرس و اطلاعات شما به درستی وارد شده باشد.

فیلم دوره

چنانچه محصول مد نظر شما فیلم آموزشی باشد، پس از ثبت سفارش همکاران ما در واحد پشتیبانی در طی 24 ساعت کاری با شما تماس گرفته و پس از برقراری ارتباط کد لایسنس (licence code)دوره را در اختیار شما قرار می دهند.

فیلم های آموزشی آفلاین در بستر پلتفرم اسپات پلیر(SPOT PLAYER) قابل مشاهده هستند. اگر پیش از خرید این محصولات سوالی برای شما ایجاد شد، در گفتگوی زنده سایت سئوال خود را بپرسید یا با کارشناسان فروش تماس بگیرید، اما برای پی گیری موارد احتمالی پس از خرید هر محصول باید از قسمت پشتیبانی سایت تیکت ثبت کنید و سوالات خود را با آن ها مطرح کنید.

همچنین یک بسته آموزشی همراه با دوره در اختیار خریداران فیلم های آموزشی قرار می گیرد که شامل : جزوه، کتاب، سی دی و.. می باشد.

کتاب

پس از فرآیند خرید کتاب، سفارش شما در سایت کاشانه ثبت می شود. حداقل زمانی که برای تحویل کتاب طی می شود، 3 روز کاری است.  معمولا کتاب ها با پست پیشتاز فرستاده می شوند. شما می توانید مراحل کار ارسال سفارش خود را در بخش سفارش های حساب کاربری خودتان ببینید.

دیتیل

دیتیل های تاسیساتی فایل هایی هستند که شما می توانید آن ها را خریداری و سپس دانلود کنید. پس از فرآیند خرید فایل های خریداری شده در دسترس شما قرار می گیرند. فایل ها همزمان در ایمیل و حساب کاربری شما قرار داده می شوند و شما می توانید با روش دلخواه خود آن ها را دانلود کنید.

چنانچه فایل شما به هر دلیلی دانلود نشد و یا با مشکلی همراه بود با پشتیبانی آموزشگاه تماس بگیرید و مشکل خود را مطرح کنید.

ده اشکال رایج در طراحی فاضلاب

با یکی دیگر از سلسله ویدیو های گام های حرفه ای باز کنار شما آمدیم. دکتر واصف در این ویدیو درباره 10 اشکال رایج در طراحی فاضلاب صحبت می کنند. طراحی سیستم فاضلاب یکی از سخت ترین مراحل طراحی فاضلاب است که در ادامه درباره سختی ها و اشکالات رایج این سیستم ها صحبت خواهیم کرد.

لایو های آموزشی ما هر هفته روز یکشنبه در بستر اینستاگرام قابل مشاهده است.

عضویت و ورود
شماره موبایل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد