استخدام در کاشانه

اگر فرد متخصصی هستید که دوست دارید در یک محیط حرفه ای و فعال مشغول به کار شوید، جای شما در کنار ماست!

لطفا مشخصات مورد نظر در فرم را تکمیل کنید و منتظر تماس کارشناسان ما باشید

مدرک تحصیلی(ضروری)