دیتیل زانو و خم در کانال چهارگوش

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
دیتیل زانو و خم در کانال چهارگوشاجزای موجود در دیتیل:
  • زانوی دوردار بلند
  • زانوی دوردار کوتاه
  • زانوی تبدیل دوردار
  • زانوی گوشه دار
  • دوخم
  • زانوی مورب