وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

مرداد 1390

وزارت راه و شهرسازی
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

مرداد 1392

وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مرداد 1394

وزارت نفت
شرکت ملی نفت ایران

خرداد 1393

ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مجوز آموزش کارکنان دولت

خرداد 1395

وزارت کار و امور اجتماعی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آبان 1389

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان غذا و دارو ، مجوز آموزش مسئولان فنی

دی ماه 1393