مرحله 1
مطالعه مقاله (7 دقیقه )
تاسیسات چیست و چطور شروع کنیم ؟
مطالعه این مقاله به شما کمک می کند تا بدانید چطور وارد دنیای تاسیسات شوید ؟ چطور کار پیدا کنید ؟

مرحله 2
مشاهده سری ویدئو
سری ویدئو 3 روش رسیدن به درآمد عالی

مطالعه این مقاله به شما کمک می کند تا بدانید چطور وارد دنیای تاسیسات شوید ؟ چطور کار پیدا کنید ؟

مرحله 3
مینی دوره تاسیسات
مینی دوره تاسیسات

مهندس واصف در این 3 ویدو ها به شما آموزش می دهد که جطور به صورت عملی درآمد عالی داشته باشید

مرحله 4
دوره نقشه کشی
ثبت نام در دوره نقشه کشی

مهندس واصف در این 3 ویدو ها به شما آموزش می دهد که جطور به صورت عملی درآمد عالی داشته باشید

مرحله 5
شرکت در دوره اصول طراحی
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی

مطالعه این مقاله به شما کمک می کند تا بدانید چطور وارد دنیای تاسیسات شوید ؟ چطور کار پیدا کنید ؟

مرحله 6
دوره های تکمیلی تاسیسات
دوره های تکمیلی تاسیسات

مطالعه این مقاله به شما کمک می کند تا بدانید چطور وارد دنیای تاسیسات شوید ؟ چطور کار پیدا کنید ؟