نکات بسیار مهم:
– آزمون به صورت تستی می باشد.
– پاسخ غلط نمره منفی ندارد.
– هر تست فقط یک پاسخ صحیح دارد و در صورت انتخاب بیش از یک پاسخ، پاسخ تست به عنوان غلط محاسبه خواهد شد.

– در پایان آزمون در قسمت مشخص شده، نام و نام خانوادگی خود را به زبان انگلیسی وارد کنید و در قسمت ایمیل، ایمیل خود را بنویسید.

– حتما در انتهای آزمون دکمه ارسال اطلاعات را بزنید.

– امکان بازگشت به سوالات قبلی نمی باشد. لذا اگر دکمه سوال بعدی را بزنید سوال برای همیشه رد می شود.

– مدت زمان آزمون 35دقیقه می باشد.

– تعداد سوالات آزمون 27سوال تستی می باشد.