مجوزها و افتخارات

پ

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی


محل دائمی نمایشگاه های تهران

اردیبهشت 1389

پ

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی


محل دائمی نمایشگاه های تهران

اردیبهشت 1389

ه

هفتمین کنفرانس بین المللی گرمایش،سرمایش و تهویه مطبوع


پژوهشگاه نفت

خرداد 1395

ش

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پتروشیمی


محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

فروردین 1390

ن

نخستین گردهمایی تجلیل از اساتید آموزشگاه کاشانه


آموزشگاه کاشانه

بهار 1393

پ

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان


محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

مرداد 1394

ن

نهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات وسیستم های سرمایشی و گرمایشی


محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

مهر 1389

د

دومین کنفرانس بین المللی گرمایش،سرمایش وتهویه مطبوع


هتل المپیک

خردادماه 1389

س

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و سیستم های سرمایشی وگرمایشی


محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

آبان 1393