مجوزهای آکادمی کاشانه

و

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری


انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران


مردادماه 1390

و

وزارت راه و شهرسازی


سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور


مرداد ماه 1392

و

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی


سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


مهرماه1394

ر

ریاست جمهوری


سازمان ملی استاندارد ایران


آبان ماه1392

و

وزارت نفت


شرکت ملی نفت ایران


خرداد ماه1393

ر

ریاست جمهوری


سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور


مجوز آموزش کارکنان دولت


خرداد ماه 1395

و

وزارت کار و امور اجتماعی


سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


آبان ماه 1389

و

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی


سازمان غذا و دارو


مجوز آموزش مسئولان فنی


دی ماه 1393