دپارتمان تاسیسات

مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره اصول برق

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
مرداد ۲, ۱۴۰۰
هوای سالم در بیمارستان ها

هوای سالم در بیمارستان ها

بیمارستانها همانند دیگر ساختمانها نسبت به سندرم ساختمان بیمار(SBS) حساس می باشند. در واقع، بیمارستانها به علت اینکه ۲۴ ساعته باز هستند و بیماران بستری در آنها نیز می توانند منابعی از آلاینده های میکروبی […]
تیر ۲۷, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره کریر

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
تیر ۲۴, ۱۴۰۰
ابعاد پنهان کارکرد چیلر های جذبی بخار

ابعاد پنهان کارکرد چیلر های جذبی بخار

ابعاد پنهان کارکرد چیلر های جذبی بخار   بسیاری از صاحبان ساختمان ها و مسئولین فنی و نگهداری که با تجهیزات تبرید و سرمایش جذبی (بخار) سر و کار دارند، از جنبه ها و ابعاد […]
خرداد ۴, ۱۴۰۰
آلودگی در وانهای گردابی

آلودگی در وانهای گردابی

گزارشهای اخیر در ارتباط با بیماریهای ناشی از وانهای گردابی نظیر سپتی سِمی، عفونتهای پوستی، عفونتهای دستگاه ادراری، پنومونی، لژیونر و تب، Pontiac نگرانی و توجه زیاد متولیان بهداشت را در خصوص خطرات استفاده از […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظر سنجی دوره طراحی موتورخانه

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره اصول طراحی، نظام مهندسی یزد

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰

آموزش نرم افزار کریر

نرم افزار کریر چیست؟ یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال جامع‌ترین نرم‌افزارهای موجود جهت محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان‌ها با کاربردهای مختلف نرم افزار کریر یا هپ (HAP) می‌باشد. این نرم‌افزار قدرتمند امکانات بسیار زیاد و کاربردی […]
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره نقشه کشی، مهندس امیر قرنفلی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره نقشه کشی، مهندس روح الله واصف

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

دپارتمان نفت،گاز و پتروشیمی

مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره اصول برق

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
مرداد ۲, ۱۴۰۰
هوای سالم در بیمارستان ها

هوای سالم در بیمارستان ها

بیمارستانها همانند دیگر ساختمانها نسبت به سندرم ساختمان بیمار(SBS) حساس می باشند. در واقع، بیمارستانها به علت اینکه ۲۴ ساعته باز هستند و بیماران بستری در آنها نیز می توانند منابعی از آلاینده های میکروبی […]
تیر ۲۷, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره کریر

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
تیر ۲۴, ۱۴۰۰
ابعاد پنهان کارکرد چیلر های جذبی بخار

ابعاد پنهان کارکرد چیلر های جذبی بخار

ابعاد پنهان کارکرد چیلر های جذبی بخار   بسیاری از صاحبان ساختمان ها و مسئولین فنی و نگهداری که با تجهیزات تبرید و سرمایش جذبی (بخار) سر و کار دارند، از جنبه ها و ابعاد […]
خرداد ۴, ۱۴۰۰
آلودگی در وانهای گردابی

آلودگی در وانهای گردابی

گزارشهای اخیر در ارتباط با بیماریهای ناشی از وانهای گردابی نظیر سپتی سِمی، عفونتهای پوستی، عفونتهای دستگاه ادراری، پنومونی، لژیونر و تب، Pontiac نگرانی و توجه زیاد متولیان بهداشت را در خصوص خطرات استفاده از […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظر سنجی دوره طراحی موتورخانه

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره اصول طراحی، نظام مهندسی یزد

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰

آموزش نرم افزار کریر

نرم افزار کریر چیست؟ یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال جامع‌ترین نرم‌افزارهای موجود جهت محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان‌ها با کاربردهای مختلف نرم افزار کریر یا هپ (HAP) می‌باشد. این نرم‌افزار قدرتمند امکانات بسیار زیاد و کاربردی […]
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره نقشه کشی، مهندس امیر قرنفلی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره نقشه کشی، مهندس روح الله واصف

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

دپارتمان صنایع غذایی

مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره اصول برق

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
مرداد ۲, ۱۴۰۰
هوای سالم در بیمارستان ها

هوای سالم در بیمارستان ها

بیمارستانها همانند دیگر ساختمانها نسبت به سندرم ساختمان بیمار(SBS) حساس می باشند. در واقع، بیمارستانها به علت اینکه ۲۴ ساعته باز هستند و بیماران بستری در آنها نیز می توانند منابعی از آلاینده های میکروبی […]
تیر ۲۷, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره کریر

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
تیر ۲۴, ۱۴۰۰
ابعاد پنهان کارکرد چیلر های جذبی بخار

ابعاد پنهان کارکرد چیلر های جذبی بخار

ابعاد پنهان کارکرد چیلر های جذبی بخار   بسیاری از صاحبان ساختمان ها و مسئولین فنی و نگهداری که با تجهیزات تبرید و سرمایش جذبی (بخار) سر و کار دارند، از جنبه ها و ابعاد […]
خرداد ۴, ۱۴۰۰
آلودگی در وانهای گردابی

آلودگی در وانهای گردابی

گزارشهای اخیر در ارتباط با بیماریهای ناشی از وانهای گردابی نظیر سپتی سِمی، عفونتهای پوستی، عفونتهای دستگاه ادراری، پنومونی، لژیونر و تب، Pontiac نگرانی و توجه زیاد متولیان بهداشت را در خصوص خطرات استفاده از […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظر سنجی دوره طراحی موتورخانه

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره اصول طراحی، نظام مهندسی یزد

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰

آموزش نرم افزار کریر

نرم افزار کریر چیست؟ یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال جامع‌ترین نرم‌افزارهای موجود جهت محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان‌ها با کاربردهای مختلف نرم افزار کریر یا هپ (HAP) می‌باشد. این نرم‌افزار قدرتمند امکانات بسیار زیاد و کاربردی […]
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره نقشه کشی، مهندس امیر قرنفلی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره نقشه کشی، مهندس روح الله واصف

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...
ثبت نام
close-link