همه بگین سیب

حاضر؟ یک، دو، سه همه بگین سیب.

در آکادمی کاشانه رسم است که در هر دوره عکس یادگاری می گیریم. عکسی که برای همه ما خاطره می شود. همکارانی که هر کدام اکنون سری در سرها دارند.دوست داریم شما هم در قاب دوربین ما باشید.در میان حرفه ای های ایران

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...