تغییرات نرم افزار کریر (HAP) ویرایش ۴.۹

سیستم های تهویه
طراحی سیستم های تهویه تاسیسات مکانیکی- ۱
مرداد ۲, ۱۳۹۶
کاربرد نرم افزار PDMS در تاسیسات
دی ۸, ۱۳۹۶

تغییرات نرم افزار کریر (HAP) ویرایش ۴.۹

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...